DIT IS ONZE WERKWIJZE

POLDERMAN, bureau voor Restauratie- en Monumentenadvies, levert adviesdiensten op het gebied van de cultuurhistorie van ons gebouwd erfgoed.

Meer concreet: wij stellen plannen op voor de restauratie van monumenten, maken onderhoudsplannen, vragen subsidie aan, begeleiden de uitvoering van restauratie en onderhoud en verrichten bouwhistorisch onderzoek.

Dit doen wij voor alle soorten monumenten: woonhuizen, boerderijen, kerken, stadsmuren, sluizen, gemalen, bruggen, forten enzovoorts.


Restauratieadvies

Bij de restauratie van een monument stellen wij de cultuurhistorische waarde centraal. Respect voor deze monumentale kwaliteit betekent niet dat we geen ingrepen durven doen. Juist het aanpassen aan de huidige eisen geeft, mits met zorg gedaan, het monument weer een toekomst.

Uitgangspunt bij het restaureren is het zoeken naar de oorzaken voor het verval. Pas daarna kan sprake zijn van herstel. Dit betekent dat we het monument eerst moeten “leren kennen”. Daarom maakt een globale reconstructie van de bouwgeschiedenis van een gebouw altijd onderdeel uit van onze restauratieplannen.

Bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek is een belangrijk aspect van ons werk. Voor al onze restauratieplannen willen wij eerst kennis nemen van de geschiedenis van een monument. Daarom maakt een bouwhistorische verkenning meestal deel uit van onze restauratieplannen.

Maar ook wanneer er geen specifieke restauratieopdracht aan de orde is, kunnen wij bouwhistorisch onderzoek verrichten. Daarnaast zijn wij zeer ervaren in het opstellen van cultuurhistorische waardestellingen, voor individuele objecten, maar ook voor grote groepen objecten als geheel.

Transformatiekader

Op plekken waar een transformatieopgave speelt, kan een transformatiekader worden opgesteld waarin de – bij de transformatie horende – kansen en bedreigingen worden verwoord en verbeeld. 
Het is voor ons de onmisbare schakel tussen een bouwhistorisch onderzoek en een succesvol ontwerp, waarbij een waardestelling wordt vertaald naar concrete mogelijkheden om een gebouw, complex of gebied aan te passen of te transformeren.
Deze duiding vertrekt vanuit de cultuurhistorische waarde en beeldkwaliteit van het gehele object of ensemble, maar wordt verder ook specifiek toegespitst op de afzonderlijke onderdelen, zodat duidelijkheid ontstaat over de te volgen aanpak bij zowel de aanstaande ambities, als ontwikkelingen in de verre toekomst.

Ontwerp herbestemmingen en transformaties

Om monumenten een toekomst te geven is soms transformatie noodzakelijk. Een gedegen bouwhistorisch onderzoek en een daarop afgestemde transformatievisie vormen altijd de basis voor de door ons opgestelde plannen voor transformatie van een monumentaal bouwwerk.

Daartoe wordt gewerkt in ontwerpteams met bouwhistorici en architecten, aangevuld met andere disciplines waar nodig, zoals de DuMo-adviseur. Zo wordt een optimale balans bereikt tussen behoud van cultuurhistorische kwaliteiten en het opnieuw geschikt maken van het monument voor nieuw gebruik.

Onderhoudsplannen

Voor vele tientallen monumenten hebben wij in de afgelopen jaren plannen opgesteld voor meerjarig onderhoud. Vaak gebeurt dit ten behoeve van het aanvragen van een instandhoudingssubsidie, ook wel SIM genaamd.

Onze ervaren restauratieadviseurs voeren altijd een uitgebreide inspectie uit en stellen daarvan verslag op. Daarna wordt geadviseerd over de aanpak en prioritering van het herstel van de eventueel geconstateerde gebreken en worden de kosten daarvoor bepaald.

Wij verzorgen voor onze opdrachtgevers de aanvraag en verantwoording van SIM-subsidies en begeleiden desgewenst ook de uitvoering van het gesubsidieerd onderhoud.

Duurzaamheid

Het verduurzamen van een monument vraagt specialistische kennis. Als er ondeskundig verduurzaamd wordt, kan het monument grote schade worden toegebracht door het verloren gaan van monumentwaarden en het optreden van ongewenste bouwfysische effecten. Als een van de weinige bureaus in ons land zij wij ook gespecialiseerd in Duurzame Monumentenzorg (DuMO). Als zodanig worden wij door het Nationaal Restauratiefonds aanbevolen als betrouwbare partner voor het verduurzamen van uw monument.

Subsidie

Voor de restauratie van monumenten is subsidie onontbeerlijk. Er zijn verschillende subsidieregelingen waar daarvoor gebruik gemaakt kan worden, afhankelijk van het soort werk, de omvang en de locatie.

Onze restauratieplannen voldoen standaard aan de vereisten die de diverse overheden stellen als het gaat om subsidieaanvragen. Daarop aansluitend verzorgen wij de overige benodigde stukken, zoals bouwkundige bestekken, bouwhistorisch onderzoek en kostenramingen.

© 2024 BUREAU POLDERMAN.